Čo je pre nás dôležité?


Naše princípy

Domáca škola v Little Monkey vznikla s cieľom poskytnúť podporu rodičom, ktorí chcú svoje deti viesť doma, ale nemajú na to zatiaľ vytvorené podmienky alebo odvahu.


Chceme, aby sa žiak v našej domácej škole stretol predovšetkým:

1. s prostredím prijatia, podpory a bezpečia – aby bol v škole rád, budoval si tu vzťahy, ktorého budú napĺňať šťastím a spokojnosťou, uvedomoval si svoju jedinečnosť a nadobúdal zdravé sebavedomie založené na adekvátnom sebapoznaní a sebaprijatí; dôležitými piliermi takéhoto prostredia je:

a) budovanie školy ako učiacej sa komunity žiakov, učiteľov a rodičov,

b) otvorenosť deťom s akýmkoľvek kultúrnym, etnickým a sociálnym zázemím,

c) systematická práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

2. s aktívnym učením pre život – aby nebol prázdnou nádobou, ktorú učiteľ v škole napĺňa, ale osobnosťou, ktorá sa v škole rozvíja na základe svojej vnútornej motivácie, objavuje nové vedomosti, učí sa učiť a spolupracovať v prostredí, v ktorom bude žiť a pracovať.

3. so zmysluplným vzdelávacím obsahom – záleží nám na tom, aby obsah vzdelávania bol prepojený so životom. Dôraz kladieme na dôležité poznatky a pojmy, pomocou ktorých možno porozumieť svetu. Kultivujeme životné zručnosti, samostatné myslenie a tvorivosť detí. Umožňujeme deťom osvojiť si anglický jazyk ako bránu ku kultúrnemu bohatstvu sveta.


V domácej škole Little Monkey sa usilujeme hodnotiť nielen rozsah vedomostí žiaka a jeho spôsobilostí zvládnuť úlohy rôznej náročnosti. Rovnako dôležitá je schopnosť vyvinúť maximálne úsilie na splnenie úlohy a snaha zlepšiť sa, napredovať. Hodnotenie žiaka preto nie je založené len na dosiahnutom výsledku. Žiaci s kvalitným prístupom k povinnostiam sú takto niekedy ocenení vyššie ako žiaci s lepším výsledkom bez snahy. Hodnotenie nie je kvantifikované symbolmi alebo bodmi.


POSLEDNÉ PRÍSPEVKY
ARCHÍV